ОБЩИ УСЛОВИЯ

Предмет на Общите условия
С натискането на бутона ПОРЪЧАЙ декларирате разбирането и съгласието си с настоящите условия за използване на електронен магазин www.luxurylovegifts.com!
Ако се нуждаете от допълнителна информация, моля, свържете се с нас на e-mail: info.luxurylovegifts@gmail.com.

Стоки, обект на продажба
Обект на продажба са Стоките, предлагани в Сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя.
Стоките, обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид и качество в същия.Възстановяването на сума за закупен продукт става след приемане на пратката от наша страна, след като се уверим в нейната цялост! Клиента е длъжен да поеме разходите по доставката,ако има такива. Възстановяването на сумата става в рамките на 15 работни дни от датата на получаване на пратката.

Права и задължения на Потребителя
• Потребителят има право да разглежда, поръчва и получава Стоките от Сайта по реда и условията посочени в него.
• Потребителят/клиентът има право да получи информация за статуса на своята поръчка.
• Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
• Потребителят има право на доставка на заявената Стока / Стоки на посоченият адрес за доставка, след потвърждение по телефона или e-mail от нас.
• Клиентът е длъжен да посочи валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, заплати цената на поръчаните стоки и услуги и стойността на тяхната доставка съгласно условията на електронен магазин www.luxurylovegifts.com.

Всеки потребител на сайта www.luxurylovegifts.com, независимо дали купува стоки иуслуги, се задължава да спазва следните условия при използването на ресурсите на ТЪРГОВЕЦА:
• да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията, законите на Република България и признатите международни актове;
• да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
• да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от eлектронен магазин www.luxurylovegifts.com услуги;
• да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
• да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол (“троянски коне”), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
• да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всички трети лица за всякакви претърпени вреди и пропуснати ползи, включително съдебни разходи и адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

Права и задължения на eлектронен магазин www.Luxurylovegifts.com
Eлектронен магазин www.Luxurylovegifts.com няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните Услуги.
Eлектронен магазин www.Luxurylovegifts.com има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани / разположени на сървъра на www.Luxurylovegifts.com.
Eлектронен магазин www.Luxurylovegifts.com гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия.
Eлектронен магазин www.Luxurylovegifts.com има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. Eлектронен магазин www.Luxurylovegifts.com не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.Luxurylovegifts.com.
Eлектронен магазин www.Luxurylovegifts.com не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА. Eлектронен магазин www.Luxurylovegifts.com не носи отговорност при неточности в посочената от производителя информация за стоката.
Eлектронен магазин www.Luxurylovegifts.com не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – включително случайни събития, проблеми в глобалната мрежа и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.

Рекламации
• Клиентът трябва да прегледа стоката непосредствено след получаването и от куериера преди да е заплатил стойността и в случай, че констатира видими дефекти, липса на части, придружаващи аксесоари , незабавно да информира куриера и ТЪРГОВЕЦЪТ, като се обади на тел. +359 876740499. Ако стоката не бъде проверена, а еввентуалните нередности – съобщени своевременно, поръчката се смята за одобрена, а потребителят губи правото си да претендира за нередности с поръчката.
• Ако клиентът констатира дефект или неизправност, която не произтича от неправилна употреба и/или съхранение, може да отправи рекламация в рамките на законоустановения срок на и-мейл info.luxurylovegifts@gmail.com. Рекламациите ще бъдат разглеждани отделно, а клиентът ще получи информация на електронната поща от която е изпратено запитването, освен в случаите, в който посочва друга форма за контакт.
• Съгласно Закона на защита на потребителите, клиентът може да върне стоката без да дължи обяснение, обещетения или неустойки на ТЪРГОВЕЦА в срок от 7 дни от нейното получаване като е длъжен да заплати сумата за доставката (ако има такава) към куриера . В такъв случай фирма ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да възстанови на клиента стойността на върнатата стока по банковата сметка, като клиента покрива стойността на доставката и връщането на стоките.

Формата за поръчка е съставена, на база изискванията на чл. 49 (2), и предоставя пълната информация по чл 47 (1) т. 1, 5, 15 и 16 от ЗЗП. Пълният текст на ЗЗП може да намерите в сайта на КЗП тук.

Портал за решаване онлайн спорове може да ползвате и намерите тук.

С регулаторният орган (КЗП) може да се свържете на адрес: София, пл. ”Славейков” №4А, ет.3,4 и 6

Настоящите Общи условия са в сила от 12.07.2016 г.

Shopping Cart